ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Mateřská škola

Akce školy

Základní informace

Adresa

Mateřská škola, U Potoka 137
Stráž pod Ralskem, 471 27

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Bedřiška Rychtaříková
+420 487 851 504
bedriska.rychtarikova@zsstraz.org

Zástupkyně ředitelky pro MŠ

Mgr. Ivana Hojdová
ivana.hojdova@zsstraz.org

Telefon do MŠ

+420 487 851 022

Provoz MŠ

6–16 h

Kdo jsme

Mateřská škola preferuje věkově smíšené třídy, které mají velký význam pro vzájemné kontakty a život ve skupině. Mladší se učí od starších a naopak. Ve věkově smíšených třídách má dítě přirozené podmínky pro svou socializaci, která je hlavním přínosem předškolního období pro celý život.

Paní učitelky i ostatní zaměstnanci mateřské školy se snaží podporovat a ovlivňovat zdravý vývoj dětí. Svou výchovně vzdělávací prací přispívají k vytváření zdravého životního stylu a všestrannému rozvoji každého jedince. Pracují podle připraveného plánu, aktuálně reagují na vývoj situace a na potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Využívají širokého spektra metod a forem práce s důrazem na aktivní učení dětí. V mateřské škole modernizujeme prostředky vzdělávání, zařazujeme robotické pomůcky a využíváme interaktivní tabule. Snažíme se propojovat učení s reálnými životními situacemi, osobními představami a prožitky dětí, předkládáme problémy k řešení. Podporujeme prostředí vzájemné úcty a respektu, podporujeme spolupráci mezi dětmi Práce každé paní učitelky vyžaduje tvořivost a improvizaci, stejně jako umění pracovat koncepčně, s jasnou představou cílů a zároveň pracovat týmově, umět předvídat. Proto zaujímáme nový postoj k naší práci a roli učitelky ve třídě, kdy nejsme středem všeho dění, ale ani pouhým dozorem. Jsme mezi dětmi a odbornými přístupy a metodami usnadňujeme dětem dělat to, co chtějí, vedeme je správným směrem, naznačujeme cesty a řešení.

Provoz mateřské školy

Jak je mateřská škola otevřená:

V případě potřeby se do MŠ dostanete na zazvonění. Rodiče nebo jejich zákonný zástupce předávají dítě osobně paní učitelce od 6.00 do 8.00 hodin. Z MŠ dítě vyzvedává rodič nebo rodičem písemně určený zástupce.

Děti v MŠ potřebují bačkory (ne pantofle), tepláky na vycházky, náhradní spodní prádlo, tričko, pláštěnku, pyžamo (pokud bude v MŠ v době odpočinku), plyšovou hračku do postýlky. Nedávejte jim gumové šle, řetízky, cenné věci a drahé ošacení či hračky z domova. Všechny věci podepište!

Do MŠ chodí děti zdravé – pokud se u dítěte začne projevovat začínající onemocnění nebo náznak v průběhu předešlého dne či noci, musí rodič tuto skutečnost nahlásit při předávání dítěte paní učitelce (například: nechutenství, rýma, rozmrzelost, kašel, zvracení, žaludeční potíže, vyrážky, nápadná plačtivost apod.). Podávání léků je v MŠ zakázáno.

Nepřítomnost dítěte omluvte v MŠ neprodleně, nejdéle do tří dnů. V případě nepřítomnosti odhlaste dítě ze stravování ve školní jídelně na tel. 607 042 692 nebo zápisem do sešitu u vstupních dveří do MŠ (do 13.00) nebo přes Internet na stránkách ŠJ. Stravné na další den telefonicky odhlaste nejdéle do 14.00. Pokud dítě onemocní, máte právo odebrat dotovaný oběd pouze první den nemoci. Při zjištění, že dítě bylo v MŠ nepřítomno, a přesto si odebralo oběd (mimo prvního dne), budou mu zpětně dopočítány provozní náklady tj. +45 Kč. Jídlo se vydává ve školní jídelně pouze do jídlonosičů označených jménem. Tento jídlonosič přinesete do jídelny v ZŠ na vyznačené místo do 10.30. Od 11.00 si oběd můžete odnést. Pokud dítě půjde z MŠ po obědě, bude mu odpolední svačina odečtena ze stravného, když ho odhlásíte den předem (do 13.00) do sešitu v MŠ, telefonicky nebo e-mailem (nejdéle do 14.00). Pokud tak neučiníte, může si svačinu vyzvednout po 14 hodině, v době výdeje odpolední svačiny. Stravné i školné se platí ve školní jídelně. Školné je 330 Kč na měsíc.

Režim dne v mateřské škole

Uspořádání dne v naší mateřské škole je rozvolněné. Výchovně vzdělávací program je během dne přizpůsoben pedagogem konkrétní situaci a potřebám dětí i jednotlivce. Uspořádání dne respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využití situací, podněty a nabídku činností pedagogem. Časové rozvržení denního režimu je předmětem každé třídy.

6.00

8.30–11.15

11.15–12.15

12.15–14.15

14.15–16.00

Dokumenty ke stažení

Než půjdeme do školky
Adaptace dítěte v MŠ
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte

Dokumenty související s provozem školy

Školní řád MŠ
Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Provozní řád MŠ
Provozní řád tělocvičny MŠ
Směrnice výše úplaty
Dodatek č.1 – výše úplaty
Oznámení o individuálním vzdělávání
Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v MŠ

Žádosti

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Žádost o odhlášení dítěte z mateřské školy
Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022/2023
Příloha k výroční zprávě MŠ 2022/2023
Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020