ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Mateřská škola

Akce školy

Základní informace

Adresa

Mateřská škola, U Potoka 137
Stráž pod Ralskem, 471 27

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Bedřiška Rychtaříková
+420 487 851 504
bedriska.rychtarikova@zsstraz.org

Zástupkyně ředitelky pro MŠ

Mgr. Ivana Hojdová
ivana.hojdova@zsstraz.org

Telefon do MŠ

+420 487 851 022

Provoz MŠ

6–16 h

Kdo jsme

Naše mateřská škola preferuje věkově smíšené třídy, které mají velký význam pro vzájemné kontakty a život ve skupině. Mladší se učí od starších a naopak. Ve věkově smíšených třídách má dítě přirozené podmínky pro svou socializaci, která je hlavním přínosem předškolního období pro celý život.

Paní učitelky i ostatní zaměstnanci MŠ se snaží podporovat a ovlivňovat zdravý vývoj dětí. Svou výchovně vzdělávací prací přispívají k vytváření zdravého životního stylu a všestranně rozvíjejí každého jedince podle jeho individuálních možností. Každá naše paní učitelka ví, že nestačí, aby měla děti jenom ráda. Ví také, že na druhé straně nejde o to formovat dětskou duši podle nějakého vzoru. Práce každé paní učitelky vyžaduje tvořivost a improvizaci, stejně jako umění pracovat koncepčně, s jasnou představou cílů a zároveň pracovat týmově, umět předvídat. Proto zaujímáme nový postoj k naší práci a roli učitelky ve třídě, kdy nejsme středem všeho dění, ale ani pouhým dozorem. Jsme mezi dětmi a odbornými přístupy a metodami usnadňujeme dětem dělat to, co chtějí, vedeme je správným směrem, naznačujeme cesty a řešení.

Provoz mateřské školy

Školné

Platí se v polovině měsíce na ten daný měsíc ve výši 330 Kč. Pro děti s omezenou délkou docházky je školné stanoveno na 227 Kč. Sledujte nástěnky v šatnách i hlavní nástěnku na chodbě mateřské školy.

Režim dne v mateřské škole

Uspořádání dne v naší mateřské škole je rozvolněné. Výchovně vzdělávací program je během dne přizpůsoben pedagogem konkrétní situaci a potřebám dětí i jednotlivce. Uspořádání dne respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využití situací, podněty a nabídku činností pedagogem. Časové rozvržení denního režimu je předmětem každé třídy.

6.00

8.30–11.30

11.30–12.30

12.30–14.30

14.30–16.00

Desatero pro rodiče předškoláka

Vážení rodiče,
v posledním roce předškolní docházky Vás často napadá myšlenka, jestli je Vaše dítě dostatečně zralé na vstup do základní školy a zdali umí vše, co umět má.
Nabízíme Vám k základní orientaci následující „desatero“, k jehož osvojení by dítě mělo být v průběhu předškolního věku vedeno, ať už v mateřské škole či v rodině.
Je přirozené, že každé dítě zvládne „desatero“ v míře a rozsahu svých individuálních možností a schopností. Jedná se tedy pouze o orientační pomůcku.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé

Zpravidla by mělo např.:

2. Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze

Zpravidla by mělo např.:

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti

Zpravidla by mělo např.:

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Zpravidla by mělo např.:

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Zpravidla by mělo např.:

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace

Zpravidla by mělo např.:

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť

Zpravidla by mělo např.:

8. Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné

Zpravidla by mělo např.:

9. Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podněty a projevovat se v tvořivých činnostech

Zpravidla by mělo např.:

10. Dítě by mělo být schopno se přiměřeně orientovat ve svém prostředí

Zpravidla by mělo např.:

Dokumenty ke stažení

Než půjdeme do školky
Adaptace dítěte v MŠ

Dokumenty související s provozem školy

Školní řád MŠ
Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Provozní řád MŠ
Provozní řád tělocvičny MŠ
Směrnice výše úplaty
Dodatek č.1 – výše úplaty
Oznámení o individuálním vzdělávání
Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v MŠ

Žádosti

Žádost o přijetí dítěte k předškolním vzdělávání
Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Žádost o odhlášení dítěte z mateřské školy

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2020/2021