ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Školní družina

Akce družiny

thumbnail
9. 6. 2024

Školní družina

Den dětí ve ŠD – červen

VÍCE
thumbnail
14. 5. 2024

Školní družina

Městská policie ve ŠD – květen

VÍCE
thumbnail
12. 5. 2024

Školní družina

Bezpečnost – ŠD – duben

VÍCE

Základní informace

režim školní družiny

06.00–07.45

Odpočinková činnost dle zájmů dětí
režim školní družiny

11.40–13.30

Oběd, výchovně vzdělávací činnost dle ŠVP
režim školní družiny

13.30–14.30

Rekreační činnost, tématické vycházky
režim školní družiny

14.30–16.00

Zájmová činnost, příprava na vyučování

Telefon do školní družiny: 739 451 327

Provoz ŠD je ráno od 6.00 do 7.45 hodin, po vyučování od 11.40 do 16.00 hodin.

Vchod do školní družiny je uzavřen, příchozí mají k dispozici zvonek s komunikátorem do jednotlivých oddělení a kanceláře školní jídelny, prostřednictvím něhož ohlásí důvod své návštěvy a poté mohou být vpuštěni do školy.

Ve školní družině jsou v provozu 4 oddělení:

  1. oddělení – Bc. Ludmila Rakušanová
  2. oddělení – Ludmila Plitichová
  3. oddělení – Mgr. Štěpánka Markvartová
  4. oddělení – Kateřina Salfická

Každý den od 13.30 do 14.30 chodíme na vycházky, ve středu v případě nepříznivého počasí chodíme do tělocvičny. Vycházky jsou součástí režimu školní družiny. Ve školní družině zůstávají pouze dojíždějící žáci, žáci, kteří odcházejí na kroužky a žáci po nemoci.

Doporučujeme, aby děti měly v ŠD starší věci na převlečení, pevnou obuv a vše podepsané. Doporučujeme dávat dětem papírové kapesníky.

Veškeré změny týkající se zdravotního stavu dítěte je zákonný zástupce povinen nahlásit p. vychovatelce (zapsat do zápisního lístku).

Změny týkající se odchodu dítěte ze ŠD (jinak, než je uvedeno v zápisním lístku) je potřeba oznámit p. vychovatelce písemně. Lístek musí obsahovat tyto údaje  datum, jméno a příjmení dítěte, čas odchodu, podpis zákonného zástupce.

Bude-li dítě chodit do zájmového kroužku, je potřeba napsat do zápisního lístku název kroužku, čas odchodu ze ŠD (ne začátek výuky) a informaci o tom, zda se bude dítě vracet do ŠD či ne. Za bezpečnost dítěte při cestě do zájmového kroužku a po dobu kroužku nenese škola odpovědnost.

Chodí-li dítě do zájmového kroužku a ten se z jakéhokoliv důvodu nekoná nebo je nějaká změna, musí zákonný zástupce tuto změnu oznámit v ŠD.

Zápisní lístek do ŠD se vyplňuje na začátku každého školního roku.

Odhlášení ze školní družiny musí být provedeno písemně (formulář je u p. vychovatelky nebo na webu školy). Zároveň je nutno žáka odhlásit i v kanceláři školní jídelny, aby byla ukončena úplata za pobyt v ŠD.

ŠD vykonává činnost převážně ve dnech školního vyučování

Po projednání se zřizovatelem může být činnost ŠD v době školních prázdnin přerušena.

ŠD bude v provozu v době vedlejších prázdnin a v době ředitelského volna. Vždy je nutné, aby zákonný zástupce své dítě písemně přihlásil k pobytu v ŠD. Pokud je dítě přihlášeno a onemocní, zákonný zástupce jej řádně omluví.

Za pobyt ve ŠD je vybírána úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (dále školné), která činí 140 Kč měsíčně za žáka. Dojíždějící žáci platí 70 Kč měsíčně.

Platbu za školné a stravné v ŠD mohou zákonní zástupci platit společně a zajišťují si to sami v kanceláři školní jídelny hotově nebo platbou z osobního účtu. Stravné se platí zálohově a to vždy na konci předcházejícího měsíce. Obědy je možno přihlásit nebo odhlásit den předem do 14.00 hod. Odhlašování obědů si zařizují rodiče sami (tel. 607 042 692). Obědy je možno odhlásit přes internet (informace v kanceláři školní jídelny). Termín placení je vždy vyvěšen v kanceláři školní jídelny a na webu školy. Na obědy doporučujeme čipy podepsané na šňůrce. Lépe se s nimi manipuluje a déle vydrží.

!!! V případě nezaplacení stravného nemá žák nárok na žádné jídlo !!!

Platba školného – smluvní podmínky – výňatek z Vnitřního řádu školní družiny

V případě neuhrazení školného do konce daného měsíce bude zákonný zástupce vyzván dopisem k úhradě dlužné částky nebo k domluvě s ředitelkou školy na splátkovém kalendáři. V případě prodlení s úhradou školného o více než 60 dní bude zákonnému zástupci zaslána 1. upomínka se smluvní pokutou ve výši 150 Kč. Za každou následující upomínku bude ke stávajícímu dluhu připočítána smluvní pokuta 150 Kč (3 upomínky = 450 Kč). Pokud zákonný zástupce neuhradí dluh po 3. upomínce, bude celé pohledávka předána právnímu zástupci k vymáhání.

Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým ve smlouvě (přihláška do školní družiny, mateřské školy a na školní stravování) není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ustanovení § 2051 občanského zákona návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

Do družiny jsou přijímáni žáci podle kritérií stanovených Vnitřním řádem školní družiny.

Dokumenty ke stažení

Informace o ŠD
Přihláška do ŠD
Vnitřní řád ŠD
Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu ŠD
Školní vzdělávací program ŠD
Odhlášení ze ŠD
Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání